اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

امام علی (ع): امانتدارى روزى مى آورد و خيانت در امانت فقر.

مپهای فروخته شده ای که به ما اطلاع داده شده

☺ کلنهای ویژه! ☺

این کلن کستل طی 2 روز و 14 ساعت فروخته شده!

43


نام کلن:
persian gold
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 188
کلن اکس.پی: 5,189
قیمت: 240,000
230,000تومان
ارزش خرید: 105 %
تگ کلن: 8pyjppyq#

این کلن کستل طی 5 روز و 6 ساعت فروخته شده!

116


نام کلن:
black tigher rr
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 145
کلن اکس.پی: 1,730
قیمت: 200,000
150,000تومان
ارزش خرید: 109 %
تگ کلن: qrl2pypv#

این کلن کستل طی 8 روز و 16 ساعت فروخته شده!

119


نام کلن:
titis war
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 132
کلن اکس.پی: 3,152
قیمت: 250,000
230,000تومان
ارزش خرید: 117 %
تگ کلن: pgqygllg#

این کلن کستل طی 3 ساعت فروخته شده!

19


نام کلن:
BACOLOD WARRIOR
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 195
کلن اکس.پی: 5,785
قیمت: 350,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: GYVUYJU#

این کلن کستل طی 5 ساعت فروخته شده!

11


نام کلن:
خرم آباد
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 203
کلن اکس.پی: 0
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: proy9989#

این کلن کستل طی 8 روز و 1 ساعت فروخته شده!

107


نام کلن:
Black World
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 113
کلن اکس.پی: 886
قیمت: 260,000
150,000تومان
ارزش خرید: 109 %
تگ کلن: lglcoppu#

این کلن کستل طی 7 روز و 3 ساعت فروخته شده!

177


نام کلن:
سپاه ترکمن
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 199
کلن اکس.پی: 144
قیمت: 500,000
320,000تومان
ارزش خرید: 114 %
تگ کلن: 8vouppy9#

این کلن کستل طی 1 روز و 3 ساعت فروخته شده!

23


نام کلن:
آریایی ها
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 150
کلن اکس.پی: 1,227
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: p89ugp89#

این کلن کستل طی 17 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
SAM.BAN
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 136
کلن اکس.پی: 793
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YYVU8YOY#

این کلن کستل طی 4 ساعت فروخته شده!

15


نام کلن:
Persian.Gulf
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 272
کلن اکس.پی: 97
قیمت: 470,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: y88uoy#

این کلن کستل طی 23 ساعت فروخته شده!

32


نام کلن:
ilebe industry
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 286
کلن اکس.پی: 5,644
قیمت: 350,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9L99PU9#

این کلن کستل طی 1 روز و 2 ساعت فروخته شده!

24


نام کلن:
خرم آباد
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 202
کلن اکس.پی: 5,824
قیمت: 99,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: proy9989#

این کلن کستل طی 2 روز و 4 ساعت فروخته شده!

37


نام کلن:
دراگون کلن
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 179
کلن اکس.پی: 6,925
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: lvvy9uo#

این کلن کستل طی 14 روز و 16 ساعت فروخته شده!

67


نام کلن:
STAR WAR
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 89
کلن اکس.پی: 35
قیمت: 120,000
95,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: L2L8JRQ8#

این کلن کستل طی 6 روز و 6 ساعت فروخته شده!

50


نام کلن:
PrinceofPersia
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 84
کلن اکس.پی: 506
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YVQQQLYY#

این کلن کستل طی 8 ساعت فروخته شده!

20


نام کلن:
Persian Glory
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 221
کلن اکس.پی: 5,124
قیمت: 500,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: p2qru8ol#

این کلن کستل طی 2 ساعت فروخته شده!

42


نام کلن:
EnemieZ
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 200
کلن اکس.پی: 572
قیمت: 195,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9uo2rooq#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

55


نام کلن:
loveLY Girls
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 69
کلن اکس.پی: 1,226
قیمت: 55,000
60,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: pqpgc9ly#

این کلن کستل طی 1 روز و 2 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
Goolakh
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 140
کلن اکس.پی: 4,737
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 90lvqrvy#

این کلن کستل طی 11 روز و 18 ساعت فروخته شده!

57


نام کلن:
دراگون کلن
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 179
کلن اکس.پی: 6,866
قیمت: 240,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: lvvy9uo#

این کلن کستل طی 11 روز و 22 ساعت فروخته شده!

61


نام کلن:
سیاهی لشکر
لِوِل کلن: 5
تعداد وارهای برنده: 50
کلن اکس.پی: 2,035
قیمت: 60,000
45,000تومان
ارزش خرید: 105 %
تگ کلن: QCGRPYCL#

این کلن کستل طی 1 روز و 1 ساعت فروخته شده!

91


نام کلن:
Persian Lords
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 210
کلن اکس.پی: 4,124
قیمت: 270,000تومان
ارزش خرید: 110 %
تگ کلن: 9R2LGRRG#

این کلن کستل طی فروخته شده!

83


نام کلن:
GORGAN
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 185
کلن اکس.پی: 3,691
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: yqv0u9cr#

این کلن کستل طی 4 روز و 5 ساعت فروخته شده!

61


نام کلن:
Iran Bax
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 104
کلن اکس.پی: 2,583
قیمت: 95,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: q89lv89g#

این کلن کستل طی 7 ساعت فروخته شده!

25


نام کلن:
Hey ToO
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 170
کلن اکس.پی: 2,670
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8900QRRU#

این کلن کستل طی 16 روز و 13 ساعت فروخته شده!

108


نام کلن:
Iranian wolfs
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 260
کلن اکس.پی: 799
قیمت: 580تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9922qlyp#

این کلن کستل طی 17 روز و 20 ساعت فروخته شده!

51


نام کلن:
LOVER FOREVER
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 138
کلن اکس.پی: 7,919
قیمت: 500,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: PLJQ828V#

این کلن کستل طی 22 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
Goolakh
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 140
کلن اکس.پی: 4,737
قیمت: 130,000تومان
ارزش خرید: 98 %
تگ کلن: 90lvqrvy#

این کلن کستل طی 2 روز و 2 ساعت فروخته شده!

26


نام کلن:
IRAN
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 174
کلن اکس.پی: 1,053
قیمت: 300,000
500,000تومان
ارزش خرید: 88 %
تگ کلن: YOUCGJOV#

این کلن کستل طی 8 ساعت فروخته شده!

19


نام کلن:
دالتون ها
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 181
کلن اکس.پی: 7,206
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 82lg2orq#

این کلن کستل طی 10 روز و 13 ساعت فروخته شده!

77


نام کلن:
CHIEF..
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 120
کلن اکس.پی: 71
قیمت: 120,000
95,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: POVU8URR#

این کلن کستل طی 20 ساعت فروخته شده!

31


نام کلن:
IRAN
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 174
کلن اکس.پی: 1,053
قیمت: 500,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: Y0UCGJ0V#

این کلن کستل طی 1 روز و 21 ساعت فروخته شده!

44


نام کلن:
CHAMPION KILLER
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 260
کلن اکس.پی: 116
قیمت: 650,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 2UPCRCCY#

این کلن کستل طی 5 روز و 21 ساعت فروخته شده!

41


نام کلن:
SAM.BAN
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 126
کلن اکس.پی: 5,014
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YYVU8YOY#

این کلن کستل طی 6 روز و 3 ساعت فروخته شده!

102


نام کلن:
king+98
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 112
کلن اکس.پی: 3,493
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9cqplgoj#

این کلن کستل طی 11 ساعت فروخته شده!

17


نام کلن:
zedbazi
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 145
کلن اکس.پی: 58
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8opqpplv#

این کلن کستل طی فروخته شده!

81


نام کلن:
QASHQAI STAR
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 184
کلن اکس.پی: 1,314
قیمت: 300,000
250,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: 2JQ9QY2G#

این کلن کستل طی 17 روز و 2 ساعت فروخته شده!

54


نام کلن:
Gonbad Star
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 190
کلن اکس.پی: 7,725
قیمت: 350,000
270,000تومان
ارزش خرید: 110 %
تگ کلن: prjqrju8#

این کلن کستل طی 1 روز و 6 ساعت فروخته شده!

30


نام کلن:
Khazar bax
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 137
کلن اکس.پی: 2,828
قیمت: 90,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8cgqjuuv#

این کلن کستل طی 4 روز و 18 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
بچه های بامعرفت
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 148
کلن اکس.پی: 1,901
قیمت: 250,000
180,000تومان
ارزش خرید: 106 %
تگ کلن: 9QG2LC2C#

این کلن کستل طی 1 روز و 17 ساعت فروخته شده!

24


نام کلن:
Alefba
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 168
کلن اکس.پی: 3,175
قیمت: 350,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: pll2l2pc#

این کلن کستل طی 3 روز و 19 ساعت فروخته شده!

22


نام کلن:
IRAN KORD
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 57
کلن اکس.پی: 3,094
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: PQPQPC2Y#

این کلن کستل طی 1 روز و 4 ساعت فروخته شده!

16


نام کلن:
IRAN ARMY
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 237
کلن اکس.پی: 5,175
قیمت: 280,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8RL2GCQC#

این کلن کستل طی 4 روز و 8 ساعت فروخته شده!

68


نام کلن:
GODS of WAR
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 371
کلن اکس.پی: 2,194
قیمت: 0تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 90jyc898#

این کلن کستل طی فروخته شده!

64


نام کلن:
آذر ابادگان
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 81
کلن اکس.پی: 1,468
قیمت: 150,000
100,000تومان
ارزش خرید: 105 %
تگ کلن: yrcjj8rg#

این کلن کستل طی 15 روز و 1 ساعت فروخته شده!

23


نام کلن:
baloch WaRiors
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 102
کلن اکس.پی: 1,280
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: pgu9grug#

این کلن کستل طی 13 روز و 17 ساعت فروخته شده!

70


نام کلن:
Hey ToO
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 169
کلن اکس.پی: 2,186
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8900QRRU#

این کلن کستل طی 3 روز و 20 ساعت فروخته شده!

36


نام کلن:
ترمیناتور
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 70
کلن اکس.پی: 15
قیمت: 50,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: G9VO9UUP#

این کلن کستل طی 18 روز و 2 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
بامرام های وطن
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 60
کلن اکس.پی: 95
قیمت: 70,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 2GP8G2V8#

این کلن کستل طی فروخته شده!

196


نام کلن:
عقاب امپراطور
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 109
کلن اکس.پی: 1,074
قیمت: 150,000
100,000تومان
ارزش خرید: 114 %
تگ کلن: lpry98y9#

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن

نماد اعتماد الکترونيکي