اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مسلمان با مسلمان بـرادر است و جايز نيست به برادرش چيز معيوبى را بفروشد مگر آنكه به او اعـلام نمايد.

مپهای فروخته شده ای که به ما اطلاع داده شده

این کلن کستل طی 2 روز و 1 ساعت فروخته شده!

15


نام کلن:
king of tabriz
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 1,413
قیمت: 97,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: qyul9vqg#

این کلن کستل طی فروخته شده!

46


نام کلن:
!! qabus tower!!
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 202
کلن اکس.پی: 40
قیمت: 130,000
99,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 982pvojq#

این کلن کستل طی 3 روز و 4 ساعت فروخته شده!

42


نام کلن:
کوروش کبیر
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 25
قیمت: 95,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 828Q9UGV#

این کلن کستل طی 11 روز و 18 ساعت فروخته شده!

81


نام کلن:
اریایی ها
لِوِل کلن: 15
تعداد وارهای برنده: 281
کلن اکس.پی: 22,421
قیمت: 600,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pl2ug9c#

این کلن کستل طی 6 روز و 17 ساعت فروخته شده!

48


نام کلن:
d.r.a.g.o.n
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 275
کلن اکس.پی: 5,357
قیمت: 200,000
130,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: rogvuo8#

این کلن کستل طی 3 روز و 15 ساعت فروخته شده!

32


نام کلن:
persian gold
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 281
کلن اکس.پی: 8,013
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8pyjppyq#

این کلن کستل طی 4 روز و 15 ساعت فروخته شده!

31


نام کلن:
persia
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 344
کلن اکس.پی: 251
قیمت: 230,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p2p29lgc#

این کلن کستل طی 1 ماه و 14 روز و 19 ساعت فروخته شده!

93


نام کلن:
persian elite
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 186
کلن اکس.پی: 8,467
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 82uplcy#

این کلن کستل طی 1 ماه و 6 روز و 22 ساعت فروخته شده!

58


نام کلن:
عاشقان
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 59
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: qcv9oopq#

این کلن کستل طی 2 روز و 16 ساعت فروخته شده!

33


نام کلن:
parsclashone
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 178
کلن اکس.پی: 12,426
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lqo8jccg#

این کلن کستل طی 2 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
3pahan
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 309
کلن اکس.پی: 19,067
قیمت: 280,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: gppvyyy#

این کلن کستل طی 5 روز و 16 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
bachehaye bad
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 305
کلن اکس.پی: 492
قیمت: 290,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9qul88oy#

این کلن کستل طی 5 روز و 16 ساعت فروخته شده!

45


نام کلن:
pars king
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 264
کلن اکس.پی: 252
قیمت: 260,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yjy2r2r9#

این کلن کستل طی 5 روز و 16 ساعت فروخته شده!

41


نام کلن:
***REQ***
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 92
کلن اکس.پی: 937
قیمت: 30,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: y2lgqvvc#

این کلن کستل طی 4 روز و 5 ساعت فروخته شده!

39


نام کلن:
persian patogh
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 170
کلن اکس.پی: 25
قیمت: 130,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: ryv99lg#

این کلن کستل طی 11 روز و 15 ساعت فروخته شده!

54


نام کلن:
cyros kingdom
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 293
کلن اکس.پی: 19,780
قیمت: 370,000
450,000تومان
ارزش خرید: 146 %
تگ کلن: 9ruqpor9#

این کلن کستل طی 1 روز و 18 ساعت فروخته شده!

41


نام کلن:
god of var
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 261
کلن اکس.پی: 5,889
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9pcoyoj8#

این کلن کستل طی 12 روز و 21 ساعت فروخته شده!

70


نام کلن:
kourdostan
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 77
کلن اکس.پی: 17,373
قیمت: 25,000
20,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: #

این کلن کستل طی 12 روز و 16 ساعت فروخته شده!

53


نام کلن:
رنگارنگ
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 123
کلن اکس.پی: 19,119
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l2yyyclj#

این کلن کستل طی فروخته شده!

54


نام کلن:
iran king
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 172
کلن اکس.پی: 15,408
قیمت: 110,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prpo9u9y#

این کلن کستل طی 5 روز و 12 ساعت فروخته شده!

34


نام کلن:
children gem
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 68
کلن اکس.پی: 25
قیمت: 20,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yvvpuquv#

این کلن کستل طی 5 روز و 12 ساعت فروخته شده!

39


نام کلن:
panglima coc
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 90
کلن اکس.پی: 486
قیمت: 30,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 29vryc82#

این کلن کستل طی 2 روز و 18 ساعت فروخته شده!

35


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 221
کلن اکس.پی: 2,789
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 28vgporp#

این کلن کستل طی 6 روز و 22 ساعت فروخته شده!

86


نام کلن:
war king
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 4,936
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: poovqgp8#

این کلن کستل طی 2 روز و 20 ساعت فروخته شده!

45


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 143
کلن اکس.پی: 1,229
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: goypvuor#

این کلن کستل طی 2 روز و 15 ساعت فروخته شده!

39


نام کلن:
persian zoza
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 309
کلن اکس.پی: 1,717
قیمت: 360,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: y2vupjj#

این کلن کستل طی 2 روز و 16 ساعت فروخته شده!

37


نام کلن:
دوستان
لِوِل کلن: 15
تعداد وارهای برنده: 364
کلن اکس.پی: 379
قیمت: 900,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p8jvv9g9#

این کلن کستل طی 2 روز و 16 ساعت فروخته شده!

40


نام کلن:
black
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 157
کلن اکس.پی: 1,638
قیمت: 90,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: llqolljl#

این کلن کستل طی 27 روز و 13 ساعت فروخته شده!

58


نام کلن:
kashan iran
لِوِل کلن: 17
تعداد وارهای برنده: 356
کلن اکس.پی: 39,462
قیمت: 2,000,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: cgpolcp#

این کلن کستل طی 8 روز و 19 ساعت فروخته شده!

62


نام کلن:
بچه های بنیاد
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 113
کلن اکس.پی: 4,762
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: ycopq80v#

این کلن کستل طی فروخته شده!

61


نام کلن:
wasteland
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 318
کلن اکس.پی: 364
قیمت: 230,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9gvlvqj#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 22 ساعت فروخته شده!

64


نام کلن:
iranwar
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 101
کلن اکس.پی: 28
قیمت: 40,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: qrjgyrjo#

این کلن کستل طی 14 ساعت فروخته شده!

36


نام کلن:
هم خونه
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 218
کلن اکس.پی: 65
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lgql9gpy#

این کلن کستل طی 6 روز و 11 ساعت فروخته شده!

80


نام کلن:
alba
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 308
کلن اکس.پی: 727
قیمت: 500,000
400,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9yljjju9#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
رفقای بامرام
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 159
کلن اکس.پی: 1,358
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l22qpl8v#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

46


نام کلن:
فوتبالیها
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 276
کلن اکس.پی: 60
قیمت: 220,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yryjruv2#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
family star
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 201
کلن اکس.پی: 8,982
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pr8vpq0r#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

41


نام کلن:
royal clan
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 224
کلن اکس.پی: 1,589
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yoqujgqg#

این کلن کستل طی 6 روز و 13 ساعت فروخته شده!

65


نام کلن:
iranian clan
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 252
کلن اکس.پی: 6,355
قیمت: 220,000
160,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 8yc2cyry#

این کلن کستل طی 1 ماه و 24 روز و 12 ساعت فروخته شده!

67


نام کلن:
persianwolf2015
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 355
کلن اکس.پی: 364
قیمت: 450,000
380,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 9y8qj2yp#

این کلن کستل طی فروخته شده!

74


نام کلن:
welder knights
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 287
کلن اکس.پی: 870
قیمت: 600,000
500,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: pu29rcp#

این کلن کستل طی 3 روز و 6 ساعت فروخته شده!

58


نام کلن:
iran army
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 291
کلن اکس.پی: 0
قیمت: 220,000
250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8rl2gcqc#

این کلن کستل طی 4 روز و 20 ساعت فروخته شده!

43


نام کلن:
red army
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 196
کلن اکس.پی: 129
قیمت: 200,000
140,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: yglqlrv9#

این کلن کستل طی 16 روز و 20 ساعت فروخته شده!

81


نام کلن:
رقابت
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 330
کلن اکس.پی: 37
قیمت: 370,000
320,000تومان
ارزش خرید: 156 %
تگ کلن: 9pgc2ppr#

این کلن کستل طی فروخته شده!

94


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 151
کلن اکس.پی: 16,695
قیمت: 250,000
130,000تومان
ارزش خرید: 166 %
تگ کلن: lcor90u8#

این کلن کستل طی 2 ماه و 6 روز و 13 ساعت فروخته شده!

74


نام کلن:
susa empire
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 252
کلن اکس.پی: 9,063
قیمت: 600,000
520,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: y8gvjcc2#

این کلن کستل طی 2 ماه و 6 روز و 13 ساعت فروخته شده!

70


نام کلن:
caspian sea
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 270
کلن اکس.پی: 2,555
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prjcj2gr#

این کلن کستل طی 2 ماه و 6 روز و 13 ساعت فروخته شده!

72


نام کلن:
boys war
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 228
کلن اکس.پی: 20,153
قیمت: 280,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8uc9pc8g#

این کلن کستل طی 2 ماه و 6 روز و 13 ساعت فروخته شده!

71


نام کلن:
united tripes
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 266
کلن اکس.پی: 3,077
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pru8rcyp#

این کلن کستل طی 2 ماه و 6 روز و 13 ساعت فروخته شده!

69


نام کلن:
darkness
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 237
کلن اکس.پی: 7,979
قیمت: 330,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lpug2lrv#

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن