اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

امام علی (ع): چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده شده است: راستگويى، اداء امانت، حلال خورى و خوش اخلاقى.

مپهای فروخته شده ای که به ما اطلاع داده شده

☺ کلنهای ویژه! ☺

این کلن کستل طی 6 روز و 3 ساعت فروخته شده!

89


نام کلن:
king+98
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 112
کلن اکس.پی: 3,493
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9cqplgoj#

این کلن کستل طی 11 ساعت فروخته شده!

9


نام کلن:
zedbazi
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 145
کلن اکس.پی: 58
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8opqpplv#

این کلن کستل طی فروخته شده!

54


نام کلن:
QASHQAI STAR
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 184
کلن اکس.پی: 1,314
قیمت: 300,000
250,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: 2JQ9QY2G#

این کلن کستل طی 1 روز و 6 ساعت فروخته شده!

25


نام کلن:
Khazar bax
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 137
کلن اکس.پی: 2,828
قیمت: 90,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8cgqjuuv#

این کلن کستل طی 4 روز و 18 ساعت فروخته شده!

29


نام کلن:
بچه های بامعرفت
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 148
کلن اکس.پی: 1,901
قیمت: 250,000
180,000تومان
ارزش خرید: 106 %
تگ کلن: 9QG2LC2C#

این کلن کستل طی 1 روز و 17 ساعت فروخته شده!

19


نام کلن:
Alefba
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 168
کلن اکس.پی: 3,175
قیمت: 350,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: pll2l2pc#

این کلن کستل طی 3 روز و 19 ساعت فروخته شده!

16


نام کلن:
IRAN KORD
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 57
کلن اکس.پی: 3,094
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: PQPQPC2Y#

این کلن کستل طی 1 روز و 4 ساعت فروخته شده!

8


نام کلن:
IRAN ARMY
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 237
کلن اکس.پی: 5,175
قیمت: 280,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8RL2GCQC#

این کلن کستل طی 4 روز و 8 ساعت فروخته شده!

50


نام کلن:
GODS of WAR
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 371
کلن اکس.پی: 2,194
قیمت: 0تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 90jyc898#

این کلن کستل طی فروخته شده!

38


نام کلن:
آذر ابادگان
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 81
کلن اکس.پی: 1,468
قیمت: 150,000
100,000تومان
ارزش خرید: 105 %
تگ کلن: yrcjj8rg#

این کلن کستل طی 15 روز و 1 ساعت فروخته شده!

15


نام کلن:
baloch WaRiors
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 102
کلن اکس.پی: 1,280
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: pgu9grug#

این کلن کستل طی 13 روز و 17 ساعت فروخته شده!

59


نام کلن:
Hey ToO
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 169
کلن اکس.پی: 2,186
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8900QRRU#

این کلن کستل طی 3 روز و 20 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
ترمیناتور
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 70
کلن اکس.پی: 15
قیمت: 50,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: G9VO9UUP#

این کلن کستل طی 18 روز و 2 ساعت فروخته شده!

29


نام کلن:
بامرام های وطن
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 60
کلن اکس.پی: 95
قیمت: 70,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 2GP8G2V8#

این کلن کستل طی فروخته شده!

138


نام کلن:
عقاب امپراطور
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 109
کلن اکس.پی: 1,074
قیمت: 150,000
100,000تومان
ارزش خرید: 114 %
تگ کلن: lpry98y9#

این کلن کستل طی 19 روز و 1 ساعت فروخته شده!

18


نام کلن:
Alefba
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 166
کلن اکس.پی: 2,730
قیمت: 350,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: pll2l2pc#

این کلن کستل طی 13 روز و 7 ساعت فروخته شده!

65


نام کلن:
IRAN Clan
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 203
کلن اکس.پی: 871
قیمت: 550,000
515,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: 8QOLQR99#

این کلن کستل طی 21 روز و 9 ساعت فروخته شده!

29


نام کلن:
Persian TIGER
لِوِل کلن: 5
تعداد وارهای برنده: 41
کلن اکس.پی: 985
قیمت: 80,000
60,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: PQCJRCQU#

این کلن کستل طی 14 روز و 6 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
Tabrez
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 158
کلن اکس.پی: 3,380
قیمت: 400,000
250,000تومان
ارزش خرید: 109 %
تگ کلن: 9ypg28ou#

این کلن کستل طی 2 روز و 18 ساعت فروخته شده!

62


نام کلن:
DeZiRe
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 175
کلن اکس.پی: 3,978
قیمت: 210,000
180,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: pcl9crl9#

این کلن کستل طی 2 روز و 4 ساعت فروخته شده!

22


نام کلن:
STAR WAR
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 77
کلن اکس.پی: 2,787
قیمت: 70,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: l2l8ljrq8#

این کلن کستل طی 2 روز و 22 ساعت فروخته شده!

50


نام کلن:
SAM.BAN
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 115
کلن اکس.پی: 2,795
قیمت: 100,000
80,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: YYVU8Y0Y#

این کلن کستل طی 7 روز و 1 ساعت فروخته شده!

23


نام کلن:
IRAN TITAN
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 138
کلن اکس.پی: 951
قیمت: 220,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9YVOOV9P#

این کلن کستل طی 6 روز و 2 ساعت فروخته شده!

64


نام کلن:
Iran Clan
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 200
کلن اکس.پی: 65
قیمت: 500,000
250,000تومان
ارزش خرید: 113 %
تگ کلن: 8qolqr99#

این کلن کستل طی 1 روز و 19 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
BLACK
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 139
کلن اکس.پی: 4,705
قیمت: 190,000تومان
ارزش خرید: 110 %
تگ کلن: LLQ0LLJL#

این کلن کستل طی فروخته شده!

32


نام کلن:
PERSIAN HAWK
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 236
کلن اکس.پی: 6,826
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: rvjypyy#

این کلن کستل طی فروخته شده!

115


نام کلن:
Sepidar
لِوِل کلن: 4
تعداد وارهای برنده: 23
کلن اکس.پی: 1,965
قیمت: 30,000
20,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: yljqcp90#

این کلن کستل طی 9 روز و 23 ساعت فروخته شده!

26


نام کلن:
khazar bax
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 131
کلن اکس.پی: 2,055
قیمت: 130,000
100,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: 8cgqjuuv#

این کلن کستل طی 12 روز و 21 ساعت فروخته شده!

74


نام کلن:
anzali.mafia
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 102
کلن اکس.پی: 3,659
قیمت: 80,000
50,000تومان
ارزش خرید: 142 %
تگ کلن: ycocoypj#

این کلن کستل طی 10 روز و 14 ساعت فروخته شده!

51


نام کلن:
winterfell
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 101
کلن اکس.پی: 1,403
قیمت: 70,000
50,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: lv2vrgjq#

این کلن کستل طی 13 روز و 11 ساعت فروخته شده!

66


نام کلن:
ahvaz bakhtiyar
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 60
کلن اکس.پی: 2,340
قیمت: 47,000
39,000تومان
ارزش خرید: 124 %
تگ کلن: qqgpq82p#

این کلن کستل طی 8 روز و 23 ساعت فروخته شده!

49


نام کلن:
alr07
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 104
کلن اکس.پی: 3,526
قیمت: 95,000
90,000تومان
ارزش خرید: 112 %
تگ کلن: 8lj2g28#

این کلن کستل طی 4 روز و 21 ساعت فروخته شده!

19


نام کلن:
Dis Love Bax
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 106
کلن اکس.پی: 976
قیمت: 95,000تومان
ارزش خرید: 110 %
تگ کلن: lrul0009#

این کلن کستل طی 1 ماه و 14 روز و 23 ساعت فروخته شده!

44


نام کلن:
King koSH IR
لِوِل کلن: 5
تعداد وارهای برنده: 37
کلن اکس.پی: 1,542
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9QUUCLYP#

این کلن کستل طی 1 روز و 14 ساعت فروخته شده!

23


نام کلن:
Hey ToO
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 160
کلن اکس.پی: 514
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8900QRRU#

این کلن کستل طی 2 ساعت فروخته شده!

279


نام کلن:
IRAN KINGS
لِوِل کلن: 4
تعداد وارهای برنده: 19
کلن اکس.پی: 141
قیمت: 40,000
20,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: Y0JULLQV#

این کلن کستل طی 1 روز و 22 ساعت فروخته شده!

162


نام کلن:
لاش جوین
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 138
کلن اکس.پی: 4,410
قیمت: 200,000
120,000تومان
ارزش خرید: 156 %
تگ کلن: y8cug8qr#

این کلن کستل طی 5 روز و 2 ساعت فروخته شده!

66


نام کلن:
SoeaNgi
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 249
کلن اکس.پی: 7,707
قیمت: 450,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yqclcq9#

این کلن کستل طی 7 ساعت فروخته شده!

162


نام کلن:
soeangi
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 237
کلن اکس.پی: 4,101
قیمت: 850,000
450,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YQCLCQ9#

این کلن کستل طی 10 روز و 21 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
Sky Fall 0098
لِوِل کلن: 4
تعداد وارهای برنده: 40
کلن اکس.پی: 2,021
قیمت: 40,000تومان
ارزش خرید: 110 %
تگ کلن: yp0uupyy#

این کلن کستل طی فروخته شده!

61


نام کلن:
Asia King
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 211
کلن اکس.پی: 280
قیمت: 599,000
500,000تومان
ارزش خرید: 110 %
تگ کلن: #

این کلن کستل طی 1 روز و 3 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
fire of Persian
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 186
کلن اکس.پی: 3,821
قیمت: 190,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: PYQUCYLR#

این کلن کستل طی فروخته شده!

66


نام کلن:
MEGA PERSIA
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 115
کلن اکس.پی: 4,585
قیمت: 300,000
170,000تومان
ارزش خرید: 108 %
تگ کلن: 2GJLYV0U#

این کلن کستل طی 23 ساعت فروخته شده!

123


نام کلن:
alr07
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 100
کلن اکس.پی: 2,206
قیمت: 220,000
100,000تومان
ارزش خرید: 109 %
تگ کلن: 8LJ2G28#

این کلن کستل طی 9 روز و 20 ساعت فروخته شده!

46


نام کلن:
Champions
لِوِل کلن: 4
تعداد وارهای برنده: 28
کلن اکس.پی: 1,765
قیمت: 40,000تومان
ارزش خرید: 107 %
تگ کلن: P2V09LR#

این کلن کستل طی 18 روز و 1 ساعت فروخته شده!

58


نام کلن:
Rasht devil
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 96
کلن اکس.پی: 140
قیمت: 170,000
115,000تومان
ارزش خرید: 105 %
تگ کلن: YJ2020VC0#

این کلن کستل طی 15 روز و 1 ساعت فروخته شده!

84


نام کلن:
Abi BigloO.B0ys
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 157
کلن اکس.پی: 3,774
قیمت: 400,000
150,000تومان
ارزش خرید: 112 %
تگ کلن: 828R8RLU#

این کلن کستل طی 20 روز و 14 ساعت فروخته شده!

87


نام کلن:
7God of War7
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 102
کلن اکس.پی: 587
قیمت: 135,000
60,000تومان
ارزش خرید: 124 %
تگ کلن: YJY28LJL#

این کلن کستل طی 2 روز و 6 ساعت فروخته شده!

32


نام کلن:
army knight
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 134
کلن اکس.پی: 7,314
قیمت: 400,000
350,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: PRJYGLGU#

این کلن کستل طی 6 روز و 22 ساعت فروخته شده!

54


نام کلن:
Persian Hero
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 70
کلن اکس.پی: 1,948
قیمت: 95,000تومان
ارزش خرید: 110 %
تگ کلن: YPUJ8098#

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن

نماد اعتماد الکترونيکي