اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

امام صادق (ع): اگر مى خواهيد كه خدا و پيغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما سپردند رد كنيد و چون سخن گوييد راست گوييد و با همسايگان خود به نيكى رفتار نماييد.

مپهای فروخته شده ای که به ما اطلاع داده شده

این کلن کستل طی 1 روز و 18 ساعت فروخته شده!

12


نام کلن:
god of var
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 261
کلن اکس.پی: 5,889
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9pcoyoj8#

این کلن کستل طی 2 روز و 18 ساعت فروخته شده!

8


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 221
کلن اکس.پی: 2,789
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 28vgporp#

این کلن کستل طی 2 روز و 20 ساعت فروخته شده!

15


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 143
کلن اکس.پی: 1,229
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: goypvuor#

این کلن کستل طی 2 روز و 15 ساعت فروخته شده!

9


نام کلن:
persian zoza
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 309
کلن اکس.پی: 1,717
قیمت: 360,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: y2vupjj#

این کلن کستل طی 2 روز و 16 ساعت فروخته شده!

8


نام کلن:
دوستان
لِوِل کلن: 15
تعداد وارهای برنده: 364
کلن اکس.پی: 379
قیمت: 900,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p8jvv9g9#

این کلن کستل طی 2 روز و 16 ساعت فروخته شده!

13


نام کلن:
black
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 157
کلن اکس.پی: 1,638
قیمت: 90,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: llqolljl#

این کلن کستل طی 8 روز و 19 ساعت فروخته شده!

22


نام کلن:
بچه های بنیاد
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 113
کلن اکس.پی: 4,762
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: ycopq80v#

این کلن کستل طی فروخته شده!

20


نام کلن:
wasteland
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 318
کلن اکس.پی: 364
قیمت: 230,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9gvlvqj#

این کلن کستل طی 14 ساعت فروخته شده!

10


نام کلن:
هم خونه
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 218
کلن اکس.پی: 65
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lgql9gpy#

این کلن کستل طی 6 روز و 11 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
alba
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 308
کلن اکس.پی: 727
قیمت: 500,000
400,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9yljjju9#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

14


نام کلن:
رفقای بامرام
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 159
کلن اکس.پی: 1,358
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l22qpl8v#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

20


نام کلن:
فوتبالیها
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 276
کلن اکس.پی: 60
قیمت: 220,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yryjruv2#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

15


نام کلن:
family star
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 201
کلن اکس.پی: 8,982
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pr8vpq0r#

این کلن کستل طی 3 روز و 11 ساعت فروخته شده!

17


نام کلن:
royal clan
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 224
کلن اکس.پی: 1,589
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yoqujgqg#

این کلن کستل طی 6 روز و 13 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
iranian clan
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 252
کلن اکس.پی: 6,355
قیمت: 220,000
160,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 8yc2cyry#

این کلن کستل طی فروخته شده!

35


نام کلن:
welder knights
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 287
کلن اکس.پی: 870
قیمت: 600,000
500,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: pu29rcp#

این کلن کستل طی 3 روز و 6 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
iran army
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 291
کلن اکس.پی: 0
قیمت: 220,000
250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8rl2gcqc#

این کلن کستل طی 4 روز و 20 ساعت فروخته شده!

20


نام کلن:
red army
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 196
کلن اکس.پی: 129
قیمت: 200,000
140,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: yglqlrv9#

این کلن کستل طی 16 روز و 20 ساعت فروخته شده!

38


نام کلن:
رقابت
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 330
کلن اکس.پی: 37
قیمت: 370,000
320,000تومان
ارزش خرید: 156 %
تگ کلن: 9pgc2ppr#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 5 ساعت فروخته شده!

37


نام کلن:
persians
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 318
کلن اکس.پی: 2,155
قیمت: 390,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 892ylj8j#

این کلن کستل طی 28 روز و 17 ساعت فروخته شده!

37


نام کلن:
شفاسیاب
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 229
کلن اکس.پی: 1,459
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 829l2p9c#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 5 ساعت فروخته شده!

30


نام کلن:
iran clan j
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 328
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9glgl208#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 5 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
yaghia
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 231
کلن اکس.پی: 18
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prov8vjl#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 5 ساعت فروخته شده!

24


نام کلن:
clash of 0098
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 221
کلن اکس.پی: 21,644
قیمت: 190,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9gp2vuu8#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 5 ساعت فروخته شده!

17


نام کلن:
quantums iran
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 186
کلن اکس.پی: 88
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pgpqr9jo#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 5 ساعت فروخته شده!

29


نام کلن:
bobson family
لِوِل کلن: 15
تعداد وارهای برنده: 341
کلن اکس.پی: 660
قیمت: 900,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: rgvllyp#

این کلن کستل طی 1 ماه و 5 روز و 5 ساعت فروخته شده!

20


نام کلن:
persian daliran
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 225
کلن اکس.پی: 783
قیمت: 160,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pjlr9clo#

این کلن کستل طی 6 روز و 23 ساعت فروخته شده!

18


نام کلن:
god of var
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 257
کلن اکس.پی: 2,845
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9pcoyoj8#

این کلن کستل طی 29 روز و 8 ساعت فروخته شده!

15


نام کلن:
بچه های ایرانی
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 189
کلن اکس.پی: 459
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8gupg8p9#

این کلن کستل طی 2 روز و 19 ساعت فروخته شده!

26


نام کلن:
اریایی ها
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 258
کلن اکس.پی: 34,536
قیمت: 480,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pl2ug9c#

این کلن کستل طی 5 روز و 21 ساعت فروخته شده!

19


نام کلن:
equipe delite
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 203
کلن اکس.پی: 53
قیمت: 190,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: py9crp8o#

این کلن کستل طی 8 روز و 20 ساعت فروخته شده!

34


نام کلن:
pain screw
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 310
کلن اکس.پی: 18,826
قیمت: 560,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l2quucv#

این کلن کستل طی 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
kobani
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 219
کلن اکس.پی: 1,772
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p28ll2vy#

این کلن کستل طی 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
tapourestan
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 220
کلن اکس.پی: 316
قیمت: 160,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8jjovg9#

این کلن کستل طی 11 روز و 17 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
iran1
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 205
کلن اکس.پی: 4,471
قیمت: 560,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pgv8curr#

این کلن کستل طی 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
sabah united
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 278
کلن اکس.پی: 123
قیمت: 280,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9qyq80uq#

این کلن کستل طی 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت فروخته شده!

33


نام کلن:
darkness
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 235
کلن اکس.پی: 26,622
قیمت: 330,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lpuc2lrv#

این کلن کستل طی 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
clash of 0098
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 221
کلن اکس.پی: 21,644
قیمت: 260,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9gp2vuu8#

این کلن کستل طی 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت فروخته شده!

27


نام کلن:
فوتبالی ها
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 276
کلن اکس.پی: 130
قیمت: 230,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yryjruv2#

این کلن کستل طی 1 ماه و 16 روز و 1 ساعت فروخته شده!

21


نام کلن:
nachehaye iran
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 209
کلن اکس.پی: 2,377
قیمت: 160,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: ycucojo2#

این کلن کستل طی 1 ماه و 29 روز و 4 ساعت فروخته شده!

34


نام کلن:
iran98
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 173
کلن اکس.پی: 3,555
قیمت: 220,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prvvyryq#

این کلن کستل طی 21 روز و 22 ساعت فروخته شده!

32


نام کلن:
pain screw
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 310
کلن اکس.پی: 18,826
قیمت: 750,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l2quucv#

این کلن کستل طی 1 ماه و 29 روز و 4 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
kobani
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 219
کلن اکس.پی: 1,772
قیمت: 260,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p28ll2vy#

این کلن کستل طی 1 ماه و 29 روز و 4 ساعت فروخته شده!

30


نام کلن:
bachehaye iran
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 209
کلن اکس.پی: 2,377
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: ycucojo2#

این کلن کستل طی 1 ماه و 29 روز و 4 ساعت فروخته شده!

32


نام کلن:
فوتبالیها
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 276
کلن اکس.پی: 130
قیمت: 230,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yryjruv2#

این کلن کستل طی 1 ماه و 29 روز و 4 ساعت فروخته شده!

22


نام کلن:
sarbaz city
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 196
کلن اکس.پی: 3,276
قیمت: 210,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yqp2coqp#

این کلن کستل طی 22 روز و 2 ساعت فروخته شده!

34


نام کلن:
شروع دوباره
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 321
کلن اکس.پی: 49,680
قیمت: 700,000
620,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 82لقل9مل#

این کلن کستل طی 9 روز و 14 ساعت فروخته شده!

24


نام کلن:
m+m
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 260
کلن اکس.پی: 1,362
قیمت: 300,000
250,000تومان
ارزش خرید: 152 %
تگ کلن: y88ljcv#

این کلن کستل طی 9 روز و 14 ساعت فروخته شده!

25


نام کلن:
پایدار
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 177
کلن اکس.پی: 354
قیمت: 150,000
120,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: 9pp8lj9p#

این کلن کستل طی 2 ماه و 9 روز و 20 ساعت فروخته شده!

28


نام کلن:
iran1
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 205
کلن اکس.پی: 4,471
قیمت: 630,000
540,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: pgv8curr#

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن