تعداد وارهای برنده:
مجموع کاپهای کلن:
نوع ورودی:
تعداد اعضا:
کلن دارای کولیدر ، الدر و ممبر می باشد
 
لیست اعضای کلن
ردیف
لیگ
لول
نام
فعالیتها
کاپ